Český filatelista 5/1896 - Cestou k filatelii IV.

Datum vydání: 8. 12. 2013


Drobné kapitoly. Napsal J. Lešetický (Pokračování.)

Tito pánové, kteří tyto důvody vymyslili, zapomněli, že právě tak při sbírání motýlů, brouků, kamenů, zkamenělin, květin, dělaní krystalographických tvarů (!) se mysl rozptyluje, drahým časem plýtvá (hlavně při posledně jmenovaném dělání nerostopisných tvarů, pro život prakticky úplně zbytečných), že i penězi se plýtvá (neboť i brouci a motýlové, nerosty i zkameněliny za drahé peníze se prodávají) a že zde může nepoctivec svému druhu exempláře scházející krásti!

Že však mladá mysl nesmí se stále učením unavovati, to nechtí připustiti! Že dítě, které od rána do noci nesedí nade knihou, může také dobře prospívati, to jim nejde na rozum !

Právě tak by bylo nesmyslné, kdybychom chtěli namítati, že sbírání brouků je nebezpečné proto, že musí hoch broditi se ve vodách při chytání brouků vodních, že může býti uštknut hadem, když hledá brouky v lese, že může dostati zápal plic, když se honí za motýlem, že může zlámati nohu nebo vaz, když leze po stráních sbíraje květy a nerosty, právě tak bylo by nesmyslno tvrditi, poněvadž každý sport možno provozovati r o z u m n ě, tedy i filatelii, při které netřeba broditi se ve vodách, honiti po lesích, lézti po skalách a stráních…

A přece ani o jednom ze jmenovaných sportů neodvažujeme se tvrditi, že by byl neužitečným neb dokonce škodlivým, poněvadž jest poučnýma právě tak nechceme, aby to někdo tvrdil o filatelii.

Všude jsou vedle poctivců též lidé nepoctivý, štěstí, že víc je poctivých!

Co se týče posledně jmenovaného důvodu, že filatelie svádí ke krádeži, nutno maličko se u něho zdržeti.

Zobecnělo totiž pořekadlo, že každý filatelista je zloděj. Tj. přísloví právě nesmyslné jako nepravdivé. Ovšem každý kdo krade, je zloděj, ale z toho nelze vyvozovati, že každý je zloděj. Možno, že mnozí kradou, já to připouštím, ale nezapomínejme také, že kradou i nefilatelisté! - a těch nefilatelistů je více!

A proto můžeme směle tvrditi: filatelie je sport pěkný, ušlechtilý, poučný i zábavný a jak jsme se přesvědčili, netřeba býti vždy Rotschildem, chceme-li si založiti slušnou sbírku.

V. Chybné směry začátečníků

Z výše uvedených bodů pro filatelii mluvících zřejmě vyplývá, co jest úkolem každého filatelisty.

Poněvadž ale chceme těmito rozpravami uváděti začátečníky do filatelie, nutno nám nejprve promluviti o chybách, jichž začátečníci zpravidla se dopouštějí.

Dnes jsou po většině studující odkázáni sami na sebe. Nelze žádati na jich učitelích, aby se s nimi v tomto ohledu zabývali. Ti mají vedle namáhavého vyučování práce své, studium vlastní.
Členy spolků studující škol středních býti nesmějí; jest to zcela správné, neboť zájem školy toto nedovoluje.
Zbývá tedy jediná cesta: aby studující tvořili sdružení, která se nepříčí řádům disciplinárním a záleží ve společné práci.
Někdo mi řekne, že nepřicházím s ničím novým. Já to dobře vím, a podám toho důkaz: vylíčím krátce takové sdružení, jak se s ním dnes shledáváme.
Několik studujících, sbírajících známky sdruží se; nemají znalosti ani zkušenosti, neznají se známkami zacházeti, neznají pramenů výhodné koupě neb výměny. Každá známka projde všemi rukami, přičemž se důkladně ohmatá, znečistí a zohýbá. Po několik dní nosí ji majetník v kapse u vesty a pak ji konečně těstem neb škrobem celou plochou přilepí do sešitu, zastupujícího album. Někdy, nežli jí přilepí, jí ostříhá zoubky, pomaluje barevnými tužkami a aby nezapomněl, které zemi náleží, napíše si na rub její inkoustem jméno země.

Sdružení vkládá do společné kasy drobné peníze, a když mají dvě, tři zlatky, píší do Německa o známky (Předtím si psali na několik stran o ceníky a dostali je obratem pošty.) Pošlou-li dvě, tři zlatky, dostane se jim výběru až za 15 marek. Na listech nalepeny jsou tu „jako sklo“ čisté Hamburgy, Helgolandy, Bergedorfy, Lübecky, Thurn-Taxisy, Elsasy-Lotrinky, Sardinie atd. atd. po 10, 15, 20, 25 fenikách. A naši mladí sběratelé padají na to jako hladoví vlci a koupí za tři zlaté - obrázky, které jako „neüdrucke“ - novotisky *) - se nabízejí, ale jsou jen špatnými ilustracemi známek, jež cení se na mnoho a mnoho marek!

(Pokračování.)

Autor: Jaroslav Lešetický

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz