Raritné medziaršia tlačového archu TGM 1920

Datum vydání: 19. 7. 2022


Príležitostné poštové známky hodnoty 125 h TGM 1920 boli vyrobené technikou kníhtlače z dvoch 100 kusových tlačových dosiek (TD). Túto skutočnosť potvrdzujú existujúce prepážkové archy (PA). TD boli vyhotovené fotochemicky. Neboli tlačené samostatné, ako pri 500 h a 1000 h ale boli spoločne usporiadané na jednej tlačovej forme (TF). Následne boli tlačové archy (TA) rozrezané, nedochovali sa kompletné zúbkované TA a pravdepodobne ani spojené známky z TD1 a TD2 tzv. medziaršia. Ich usporiadanie v TF vedľa seba [1] môžeme potvrdiť a zdokumentovať aj na základe medziarší skúšobných, resp. manipulačných tlačí (obr.1), ktoré sú exaktnými dôkazmi vodorovného usporiadania týchto dvoch TD. Z hľadiska správnosti názvoslovia budem naďalej používať ich pomenovanie manipulačná tlač (MT) a nie skúšobná tlač (ZT). Pretože ich vznik datujeme do obdobia v priebehu tlače známok a nie skúšok pred začiatkom samotnej tlače. Ich výskyt je mimoriadne zriedkavý a odhadujem, že aktuálne existuje iba niekoľko ich raritných kusov. Doposiaľ boli zistené dvoj a štvorznámkové vodorovné medziaršia.


V literatúre sa uvádza [2] : „ ... výrez z veľkej fotografie listu z výstavného exponátu (vznikla asi v 60-tych rokoch minulého storočia). Štvorznámkové medziaršie neznámy autor exponátu zaradil medzi manipulační tisky ukazující polohu dvou tiskových desek vedle sebe“.


Obr.1. Exponát medziaršia MT [2]  


Pre potreby tohto článku odprezentujem nižšie zobrazené medziaršie (obr.2), ktoré som mal k dispozícií. 


Obr. 2. Fotografia medziaršia MT


Na základe jeho detailného preskúmania môžem uviesť nasledujúce fakty. Na prvý pohľad je viditeľné, že na staršej fotografii medziaršia sa vyskytujú navyše škvrny, resp. výrobné vady. Pri podrobnejšej kontrole predovšetkým zúbkovania, krajových známok a ďalších detailov môžem potvrdiť, že sa jedná o identické položky. Na tomto medziarší MT sa nachádzajú pozície z 8. riadku TF a to ZP79,80 TD1 a ZP71,72 TD2 typov – typ I, typ II, typ I a typ I. Použitím farebného triednika fy. Stanley-Gibbons [5] som stanovil farbu pre použitý papier ako „Olive-Bistre“. Farebný odtieň papiera budem naďalej uvádzať ako olivovohnedý. Na rubovej strane MT nie je nanesený lep. Zaujímavosťou je aj zúbkovanie Řz 13 1/2, ktoré je realizované iba vodorovne. Vzdialenosť medzi pravým okrajom ZP80 TD1 a ľavým okrajom ZP71 TD2 je 21 mm.


Podobné spojené dvojriadkové medziaršie MT (obr. 3) sa objavilo v minulosti na aukcii poštových známok. 


Obr. 3. Spojené medziaršia 


Podľa metodiky Šnoflák, Žampach [3] a Ryvola [4] som určil, na základe preskúmania fotografií, že sa jedná o 5. a 6. riadok TA. Sú to pozície ZP49,50,41,42 a ZP59,60,51,52. Ako na predchádzajúcom medziarší, aj na tomto je zúbkovanie iba vodorovné a taktiež je identická farba papiera (na nekvalitnom obrázku sa farba odlišuje). Okrem týchto štvorznámkových medziarší sa v minulosti dražili na aukciách aj dvojznámkové MT (obr.4).


Obr.4. Dvojznámkové medziaršia


Charakteristické znaky, použitý papier a zúbkovanie je totožné ako u predchádzajúcich medziarší. Pravdepodobne sa jedná o umiestnenia z 3. a 5. riadku TF. Použitý je ten istý farebný papier, avšak oproti štvorznámkovým, tieto medziaršia sú zúbkované nielen vodorovne ale aj zvisle. Medzi zberateľmi sa vyskytujú aj MT jednotlivých známok alebo pások, resp. blokov na identickom papieri, ktoré pravdepodobne pochádzajú z týchto archov (obr.5.). MT sa vyskytujú v rôznom prevedení zúbkovania, t.j. iba vodorovnom, iba zvislom, kompletne zúbkované a tiež sa vyskytujú aj bez zúbkovania. 


Obr.5. MT na olivovohnedom papieri


Vzhľadom k zdokumentovaným informáciám je vysoko pravdepodobné, že v priebehu tlače známok hodnoty 125 halierov v tlačiarni Českej Grafickej Únii, sa uskutočnili kontrolné skúšky kvality. Pretože bol použitý farebný papier bez lepu a tlač následne nebola zlikvidovaná, dostali sa nelegálne mimo tlačiareň časti týchto neevidovaných makulatúrnych TA. Tieto kompletné (minimálne dva) TA boli našťastie oddelené takým spôsobom, že sa dodnes dochovalo niekoľko spojených častí „medziarší“ TD1 a TD2. Aj vďaka ním, môžeme v súčasnosti potvrdiť vodorovné umiestnenie TD 1 a 2 v TF hodnoty 125 h emisie TGM 1920.


Najexaktnejším dôkazom tvrdenia o vodorovnom umiestnení TDsiek je ale kompletný nezúbkovaný TA (obr.6.). Nachádza sa v archíve Poštového múzea v Prahe a patrí medzi klenoty československej filatelie. Moja veľká vďaka za umožnenie jeho preskúmania patrí manažmentu a zamestnancom PM. Pre potešenie čitateľov prikladám jeho fotografiu z literatúry [6]. 


Obr.6. Nezúbkovaný TA z PM [6]


[1] Karásek, Michele, Svoboda – Monografie československých známek Díl II, Praha 1971

[2] Květon R.– Emisia TGM 1920 známky a celistvosti - Znalecká práca, Bratislava 2015

[3] Šnoflák, Žampach – Plating Guide for the TGM 125 h, Wincester WI, 2007

[4] Ryvola Z., Rekonstrukce přepážkového archu TGM 1920, Havlíčkuv Brod, 1988

[5] Stanley-Gibbons, Stamp Colour Key, S-G Limited, England, 2001

[6] CPSoGB, Mark Wilson, 125h TGM 1920, 2021
Autor: Miroslav Češelka

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz