Spravodajca ZSF 4/2004: Subskribcia katalógu Slovensko 2005

Datum vydání: 16. 1. 2005


Zväz slovenských filatelistov pripravuje vydanie nového vydania špecializovaného katalógu slovenských poštových známok a celín (1939 - 1945, 1993 - 2004). Nový katalóg nadviaže na úspešný katalóg Slovensko 2001. Zachovaná zostane základná koncepcia publikácie, ktorá bude obsahovať informácie o nových známkách, celinách, ich zaujímavostiach a pre uživateľov budú dôležité aktualizované cenové záznamy pre katalogizované položky. Cenové záznmy sa budú opirať o súčasnú situáciu a záujem o slovenskú poštovú známku a celiny vojnového a súčasného obdobia.

Príprava a vydanie katalógu vyžadujú financie na plynulé krytie nákladov na jeho prípravu a vydanie. Preto Rada ZSF rozhodla, že zabezpečí vydanie a predaj katalógu cestou vypísania subskripcie významnej časti nákladu. Katalóg bude vo voľnom predaji za plnú (odporúčanú) predajnú cenu 495 Sk. Podmienky subskripcie katalógu sú závislé na počte objednaných kusov.

Pri objednávke (subskripcii) 1 až 10 katalógov bude abonentovi priznaná obchodná zľava 10%, pri subskripcii 26 - 50 katalógov bude zľava 15%, pri počte 51 - 200 katalógov bude zľava 20% a pri subskripcii nad 200 katalógov bude obchodná zľava 25%. Priznanie zľavy je viazané na zaplatenie zálohy vo výške 300 Sk na každý subskribovaný katalóg do 31. marca 2005 na účet Zväzu slovenských filatelistov v Bratislave. Subskribovaný katalóg bude abonentovi alebo firme vydaný až po hotovostnom zaplatení, prípadne po predložení potvrdenia o úhrade platby, rozdielu medzi predajnou cenou katalógu a zálohou (á 300Sk/katalóg). abonenti z ČR a zo zahraničia budú mať osobitne účtované poštovné alebo náklady na dopravu, prípadne si môžu písomne individuálne dohodnúť miesto, čas a spôsob odberu katalógov. Sekretariát ZSF (tel. 02/52 444 736) vydá abonentovi potvrdenie o zaplatení zálohy.

Poštová adresa na subskribovanie katalógu Slovensko 2005:
Zväz slovenských filatelistov, sekretariát,
Radlinského 9
812 11 Bratislava 1
číslo účtu ZSF:
65431 - 012/0200, variabilný symbol: 9

Obálku listu s objednávkou katalógu označte heslom Katalóg Slovensko 2005.

Rada ZSF

Autor: ZSF
info@zsf.chtf.stuba.sk

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz