Známy neznámy rytec

Pre filatelistov, ktorí sa zaoberajú ČSR I je známy príbeh z tlačiarne Českej Grafickej Únie, v ktorej po odchode otca českej ryteckej školy pána Eduarda Karela  jeho miesto zaujal rytec pán Jaroslav Goldschmied. Aj ja som tomuto príbehu nevenoval väčšiu pozornosť, až do chvíle kým som zistil vo filatelistickej  literatúre a časopisoch nezrovnalosti, ktoré uvediem v nasledujúcom článku.

Eduard Karel, (*20.1.1861 – †1.10. 1950) - Česká Grafická Únie od roku 1899 do konca r.1919 Opísať jeho život a dielo nepovažujem v tejto chvíli za potrebné. Nižšie je priložený zaujímavý, vlastnoručne napísaný list vykresľujúci túto dobu a okolnosti jeho odchodu.

Známy neznámy rytec
Obr.1 List napísaný prof. E.K. v roku 1948 [4]

...Únii bylo mé postavení den ode dne svízelnější, zvlášte kdy mně Švabinský svěřil vyryt poštovní známku pána T.G.Masaryka do ocele / pro tisk z výšky. Bylo mně firmou vyčítáno, že tá práce patří Únii a ne soukromně mně.....

„Dne 19. října 1919 dostal jsem od p.ck.rady V. výpověd skoro 21.leté poctivé práci. Než má výpověd se skončila propustil mě o měsíc dříve .......... Jeden den jsem propušten a druhý den již mám na umělecko prumyslové škole kde moje práce byla.....“

Srdečně zdraví starý Ed Karel


Eduard Karel sa na rok 1919 odvoláva aj vo svojej práci Grafické techniky a umělecké dílo, kde sa na strane 70 uvádza, že v roku 1919 sa rozišiel s Úniou.

Jaroslav Goldschmied, (*14.8.1894 – †3.11.1977) - Česká Grafická Únie od ? do roku 1952

Nasleduje niekoľko dôležitých informácií k tomuto obdobiu z dokladov a rozhovorov s rytcom.

Absolvovanie prezenčnej vojenskej služby: 1917 – 1920 (tiskárna v Kladne). Po návrate z vojenčiny založil so spoločníkom súkromnú firmu Ocelogravura, ktorá v roku 1922 neúspešne ukončila svoju činnosť.

Známy neznámy rytec
Obr.2 Preukaz J.G., nástup do ČGU, dňa 1.1.1923 [3]

Známy neznámy rytec
Obr. 3. Práca na známke TGM 1925 kde autor J.G. v poslednom odstavci píše: „Byla to má první a na dlouho i poslední rytina poštovní známky“.

Známy neznámy rytec
Obr.4. Rytec z Poštovskej ulice [2]: “a tak se od roku 1923 ocitl na dvaatřicet dalších let v Grafické unii....“

Známy neznámy rytec
Obr.5. J.G. - Mistr rytiny [1]: “v roce 1922 bylo mi nabídnuto místo v ČGÚ...“

Z týchto rozhovorov môžeme urobiť záver, že nahradenie Eduarda Karla v ČGÚ novým rytcom neprebehlo tak rýchlo ako sa uvádza v literatúre. Rytec E.Karel dostal výpoveď k 1.10.1919 a následne ešte pred uplynutím výpovede musel odísť. Pán J.Goldschmied dostal ponuku v roku 1922 a nastúpil do ČGÚ až 1.1.1923. E.Karel ukončil svoju prácu portrétom, ktorý bol vydaný na známke TGM k jeho 70. narodeninám. J.Goldschmied nastúpil a jeho prvou rytinou bola TGM k jeho 75. narodeninám. Česká Grafická Únia samozrejme disponovala množstvom špičkových rytcov, ale v období troch rokov 1920 až 1922 už v nej nepracoval E.Karel a ešte neprišiel J.Golschmied.

V júni 1920 boli vydané známky Hospodárstvo a veda I, podľa návrhu Jakuba Obrovského. Hodnoty 100, 200, 300 a 400 h boli realizovaná kníhtlačou z galvan. Specializovaný katalóg známek a celistvosti Československo 1918-1939 [6] uvádza ako rytca práve J.Goldschmieda. Aj v literatúre pána Žampacha [8], na str.13 sa uvádza „Velmi zdařilou knihtiskovou rytinu provedl (dle vlastního vyjádření) Jaroslav Goldschmied, který po roztržce rytce Eduarda Karla s vedením tiskárny Únie nastúpil na jeho místo.....“. Ako mohol byť autorom rytiny týchto známok z roku 1920, keď do ČGÚ nastúpil až o dva roky neskôr? Priklonil by som sa skôr k verzii z monografie [7] kde na str.365 je uvedené...... „Nakonec však bylo rozhodnuto použit obdobné knihtiskové techniky jako u známek 500 h a 1000 h s obrazem T.G.Masaryka, t.j. tisku z galvan. Pôvodní štoček byl proto rozkreslen zaměstnancem tiskárny do čár a z této kresby byl zhotoven potřebný východzí štoček, vyleptán a dodatočně upraven prorytím rytcem tiskárny“.

Kto teda bol tým neznámym rytcom Hospodárstva a Vedy I, sa už asi nedozvieme, ale podľa týchto faktov Jaroslav Goldschmied nim nemohol byť.

P.S.

E.Karel bol v tomto období jediným rytcom (Sc.) československých známok, ktorého meno bolo umiestnené pod obrazom ním vyrytej známky. Údajne sa tak stalo na osobnú žiadosť M. Švabinského. Vyvolalo to silný odpor zo strany vedenia ČGÚ a obvinenie z poškodzovania jej prestíže  zapríčinilo jeho vynútený odchod. Po skúsenostiach s E.Karlom, pán ck rada Ján Vilím považoval asi propagáciu Únie za dôležitejšiu ako zviditeľňovanie jej jednotlivých rytcov. V nasledujúcich rokoch sa už mená rytcov na známkach neuvádzali, ale neskôr začalo dochádzať ku kuriozitám, keď rytci tajne zakomponovali svoje iniciály KS a BH do obrazov známok. Ďalším rytcom, ktorý bol poctený svojím meno pod obrazom známky sa stal až v roku 1937 talentovaný Karlov žiak Bohumil Heinz a nasledujúci rok sa toho dočkal aj Karel Seizinger.

Miroslav Češelka, ceselka@netkosice.sk

[1] Rudolf Fischer, J.G. – Mistr rytiny, Filatelie č.18, str 551, 1970
[2] Karel Habr, Rytec z Poštovské ulice, Filatelie č.16, str.23, 1975
[3] František Beneš, Osobnosti naši známkové tvorby, J.Goldschmied, 125-90-60, Filatelie č.6, 2015,
[4] www.filatelie-klim.com, 55.podzimní aukce, pol.1668, Dopis do redakce z roku 1948
[5] Klim, Štolfa, Filípek a kol. - Spec.katalóg ČSR 1918_1939, Brno, 2016
[6] Klim, Schodelbauer – Spec.katalóg známek a celistvosti Československo 1918-1939, Brno, 2002
[7] Karásek, Michele, Svoboda – Monografie československých známek Díl II, Praha 1971
[8] Žampach, Karásek, Pitterman, Hospodářství a věda 1920, Brno, 1988


Autor: Miroslav Češelka | 8. 3. 2021

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář