Zpravodaj 4/2005: Ze zápisníku Sekce pro Terminologii a typologii

Datum vydání: 20. 8. 2006


VARIANTY AUTOMATOVÉ ZNÁMKY Au 1 HRAD VEVEŘÍ

Po posouzení všech názorů bylo odsouhlaseno, že nebudou rozlišovány dva typy a známky Au 1 Hrad Veveří, ale dva náklady. U flexotisku také nelze jednoznačně určit příčinu dvojího provední oblohy (standardní a tzv. „tmavá obloha“), a tak není možné z hlediska definice typu ani zde rozlišit dva typy, i když rozdíl je výrazný. Ale i při případném uplatnění termínu typ pro tzv. „tmavou oblohu“ by bylo komplikované definovat další (druhý) typ v rámci dvou nákladů. Proto bylo jako kompromis zvoleno označení „varianta“, u tzv. „tmavé oblohy“ s indexem „a“.

U automatových známek Au 1 HRAD VEVEŘÍ jsou rozlišovacími znaky:

I. varianta (I. var.) 1. náklad
- dolní pata písmen názvu ČESKÁ REPUBLIKA je nad nebo v úrovni dolního okraje střechy (okapu) kruhové věže (viditelné pouhým okem);

- „neostrý“ obrys písmen nápisu HRAD VEVEŘÍ (viditelně i při 5-tinásobném zvětšení);
- oválné body rastru pro černou barvu (viditelné při 30-tinásobném zvětšení).

Ia. Varianta (Ia. var.) tzv. „tmavá obloha“ ZP 1 u I. Var. (pět známek z prvního řádku tiskové formy u 1. nákladu)
- tmavý vjem celého horního okraje známky (viditelné pouhým okem);
- výrazně větší vodorovný rozměr bodů rastru pro černou barvu, vzhledem k bodům ve střední části známky nebo na stejném místě u známek II. Varianty (viditelné i při 5-tinásobném zvětšení).

II. varianta (II. var.) 2. náklad
-dolní pata písmen názvu ČESKÁ REPUBLIKA je minimálně 0,4 mm pod dolním okrajem střechy (okapu) kruhové věže (viditelné pouhým okem);
-„ostrý“ obrys písmen nápisu HRAD VEVEŘÍ (viditelné i při 5-tinásobném zvětšení);
- kruhové body rastru pro černou barvu (viditelné při 30-tinásobném zvětšení).

Poznámka: Tvar bodu pro černou barvu je nejlépe rozlišitelný ve „vodě“ na dolním okraji známky. (V tomto místě jsou body dostatečně veliké a jsou vyloučeny jiné vlivy, např. na: ZP 1 smykový tisk; ZP 6 většinou vždy velmi malé kruhové body rastru ve střední části známky. Na ZP 9 je příslušný tvar bodu mírně menší než na ostatních známkových polích, tzv. „světlá voda“.
Přesnost zařazení rozlišovacích znaků je vyšší u základních složek tisku.)

Autor: Redakce SSČSZ

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz