Volebný poriadok ZSF

Datum vydání: 15. 8. 2004


Článok 1
Úvodné ustanovenie

Tento volebný poriadok ZSF upravuje spôsob navrhovania členov ZSF do funkcií v orgánoch na všetkých organizačných stupňoch a spôsob voľby predsedov a členov všetkých orgánov v súlade s Organizačným poriadkom ZSF.

Článok 2
Navrhovanie kandidátov za členov orgánov ZSF

 1. Návrhy kandidátov za členov orgánov ZSF sa predkladajú v počte a členení podľa schválenej organizačnej štruktúry ZSF pre štvorročné funkčné obdobie. Výber a odporúčanie za kandidáta vykonávajú kluby filatelistov (KF), výbory Združenia klubov filatelistov (ZKF) a Rada ZSF.

 2. Kompetentným orgánom na predloženie návrhov na kandidátov do orgánov ZSF sú volebné komisie:
  1. volebná komisia valného zhromaždenia ZSF pre voľbu predsedu ZSF, 6 členov Rady ZSF a 3 členov Revíznej komisie ZSF
  2. Rada ZSF volí dvoch podpredsedov, menuje: tajomníka ZSF, hospodára ZSF a predsedov odborných komisií ZSF.
  3. volebná komisia valného zhromaždenia ZKF pre voľbu predsedu ZSF, 6 členov výboru ZKF, z toho dvoch podpredsedov ZKF, 3 členov Revíznej komisie ZKF
  4. Výbor ZKF menuje predsedov odborných komisií pri ZKF
  5. volebná komisia výročnej členskej schôdze KF pre voľbu predsedu KF, 5 až 7 členov výboru KF, podpredsedu KF a 3 členov Revíznej komisie KF.

 3. Návrhy kandidátov na funkciu predsedu ZSF, členov Rady ZSF a Revíznej komisie ZSF musia byť predložené písomne v rámci uznesenia z valného zhromaždenia ZKF a výročných členských schôdzí KF najneskôr 2 mesiace pred konaním valného zhromaždenia ZSF.

 4. Za kandidátov môžu byť navrhovaní členovia ZSF, ktorí s kandidatúrou súhlasia, majú odborné predpoklady pre vykonávanie činnosti v orgánoch ZSF a nie je u nich prekážka konfliktu záujmov (čl. 12, bod 5 Stanov ZSF).

 5. Definitívnu registráciu návrhov za kandidátov orgánov ZSF prerokuje a schváli Rada ZSF na odporúčanie komisie pre prípravu valného zhromaždenia ZSF, výbor ZKF pred konaním valného zhromaždenia ZKF a výbor KF pred konaním hodnotiacej výročnej členskej schôdze KF.

   

 6. Na základe registrácie kandidátov pripraví komisia pre prípravu VZ na jednotlivých organizačných stupňoch (ZSF, ZKF) podkladové materiály a volebné lístky pre činnosť volebnej komisie.

Článok 3
Voľba kandidátov do orgánov ZSF

 

 1. Členovia ZSF, ktorí kandidujú do orgánov ZSF, musia byť delegátmi KF alebo ZKF.

 2. Právo voliť a navrhnúť odvolanie členov orgánov KF má každý člen KF, do výboru a revíznej komisie ZKF - delegáti valného zhromaždenia ZKF s hlasom rozhodujúcim, do Rady ZSF a Revíznej komisie ZSF delegáti valného zhromaždenia ZSF s hlasom rozhodujúcim.

 3. Každý delegát valného zhromaždenia ZKF, valného zhromaždenia ZSF s hlasom rozhodujúcim obdrží pred voľbami volebné lístky s návrhom kandidátov v abecednom poradí s ich stručnou charakteristikou.

 4. Voľby do jednotlivých orgánov sa uskutočňujú tajným hlasovaním, ak delegáti valného zhromaždenia ZSF, ZKF a členovia KF hlasovaním nerozhodnú inak.


  4.1. Ak niektorý z delegátov VZ ZSF prednesie návrh na doplnenie kandidátky za člena Rady ZSF alebo Revíznej komisie ZSF, volebná komisia doplní kandidátku v zmysle návrhu.

 5. Písomný návrh kandidátov do orgánov ZSF musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko kandidáta, titul
  2. názov KF, ZKF, ktorá ho nominuje
  3. funkciu, do akej má byť kandidát volený.

 6. 6.1. Každý delegát valného zhromaždenia ZSF s hlasom rozhodujúcim upraví hlasovací lístok zakrúžkovaním:
  1. jedného kandidáta na funkciu predsedu ZSF
  2. 6 kandidátov za členov Rady ZSF, pričom za člena rady sú navrhnutí z titulu funkcie príslušní predsedovia ZKF a predseda komisie mládeže ZSF
  3. 3 kandidátov do Revíznej komisie ZSF.

  6.2. Každý delegát valného zhromaždenia ZKF s hlasom rozhodujúcim upraví hlasovací lístok zakrúžkovaním:

  1. jedného kandidáta na funkciu predsedu ZKF
  2. 7 kandidátov za členov výboru ZKF
  3. 3 kandidátov za členov revíznej komisie ZKF.

  6.3. Každý prítomný člen výročnej schôdze KF zakrúžkuje 5 až 7 kandidátov do výboru KF a jedného až troch do revíznej komisie KF (podľa veľkosti a počtu členov KF).

 7. Za zvolených členov orgánov ZSF sa považujú tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet platných hlasov v poradí podľa počtu získaných hlasov z počtu prítomných delegátov v čase konania voľby. Pri rovnosti hlasov rozhoduje poradie na kandidátke.

   

 8. V čase konania volieb musí byť vo volebnej miestnosti prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim.

 9. Volebné právo je neprenosné. Pri prezentácii je delegát s hlasom rozhodujúcim povinný predložiť delegačný lístok znejúci na jeho meno a členský preukaz ZSF so známkou o zaplatení členského príspevku za rok, v ktorom sa valné zhromaždenie koná. Pri nesplnení týchto podmienok sa člen ZSF nemôže zúčastniť rokovania a volieb do orgánov ZSF.

Článok 4
Priebeh volieb do orgánov ZSF

 

 1. Voľby do jednotlivých orgánov a funkcií ZSF riadi a za regulárny priebeh volieb, spracovanie a vyhlásenie zodpovedá volebná komisia, ktorú volia členovia KF na členskej schôdzi, delegáti valného zhromaždenia ZKF, ako aj delegáti valného zhromaždenia ZSF. Jej zloženie navrhuje pracovné predsedníctvo valného zhromaždenia.

   

 2. Volebná komisia pred voľbami prekontroluje správnosť registrácie kandidátov, zoznam delegátov valného zhromaždenia ZSF, valného zhromaždenia ZKF alebo počet prítomných členov na schôdzi KF a podá o zistenom stave správu pracovnému predsedníctvu.

   

 3. Po podaní správy o pripravenosti na vykonanie volieb predsedom volebnej komisie sa vykonajú voľby.

   

 4. Po ukončení volieb volebná komisia kontroluje platnosť hlasovacích lístkov, vykoná sčítanie platných i neplatných hlasov a o výsledku volieb vypracuje písomnú správu, ktorú predseda volebnej komisie prečíta valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdzi KF.

   

 5. V sporných prípadoch volebná komisia má právo rozhodnúť o platnosti, či neplatnosti hlasu. Urobí o tom záznam do správy pre valné zhromaždenie alebo členskú schôdzu KF so stručným odôvodnením ich rozhodnutia, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie.

   

 6. Orgány ZSF sú ako celok právoplatne zvolené, ak bolo zvolených aspoň 2/3 jeho členov. V opačnom prípade sa voľby vykonajú v druhom kole v ten istý deň. Pri nezvolení 2/3 jeho členov v druhom kole orgán, do ktorého sa voľby uskutočňovali, určí nový termín volieb.

Článok 5
Doplňovacie voľby

 

 1. Ak v priebehu funkčného obdobia člen orgánu ZSF, ZKF alebo KF z akýchkoľvek príčin prestane vykonávať funkciu, ak počas volebného obdobia dôjde k zmene v organizačnej štruktúre ZSF, ktorá bude mať vplyv na pôsobnosť a rozsah činnosti ZSF, uskutočnia sa doplňovacie voľby.

 2. Doplňovacie voľby sa riadia ustanoveniami tohto volebného poriadku. Uskutočnia sa v termíne určenom uznesením orgánu, do ktorého sa konajú.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

 

 1. Členovia orgánov ZSF (ZKF), ktorým končí funkčné obdobie a neboli zvolení za delegátov s hlasom rozhodujúcim, zúčastňujú sa rokovania orgánov ZSF s hlasom poradným. Toto neplatí pre KF.

 2. Doplnenie funkcionára do orgánov ZSF (ZKF) medzi valnými zhromaždeniami je v odôvodnených prípadoch možné po predložení návrhu toho orgánu, do ktorého sa doplnenie uskutoční a jeho doplnenie schváli príslušný orgán ZSF, ZKF alebo KF.

 3. Tento volebný poriadok bol prerokovaný a schválený na VII. valnom zhromaždení ZSF dňa 29.11. 2003 v Bratislave a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
  Týmto dňom súčasne zaniká platnosť predchádzajúceho Volebného poriadku ZSF zo dňa 10. júna 1995.


Autor: ZSF
info@zsf.chtf.stuba.sk

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz