Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

  • Cena: 519 Kč

Sekce české známky při Společnosti SČSZ SČF

V závěru roku 1992 bylo již jasné, že éra Československé federativní republiky za pár dní skončí. Jasné bylo i to, že nově vzniklé subjekty – Česká republika a Slovenská republika začnou budovat novou historickou epochu a logicky jejich poštovní správy budou po rozdělení samostatně působit v nových republikách včetně samostatné emisní činnosti poštovních známek. Na tuto realitu aktuálně reagovala i členská základna Společnosti a proto po necelém roce existence České republiky a existujících poštovních známek se stejným označením začala uvažovat o ustavení pracovní skupiny, která by se systematicky zabývala známkami a jejich poštovním použitím, informativně také celinami a ostatním filatelistickým materiálem této nové známkové země.

Záměrem této pracovní skupiny bylo pravidelně se scházet a diskutovat o zajímavostech na českých známkách a o jejich využití v poštovním provozu. První schůzka se konala 27. ledna 1994 ve Středisku SČF v Praze, tehdy v Seifertově ulici. VV Společnosti pověřil řízením skupiny pana Ing. Hynka Ondráška. Tato skupina nejprve shrnula první rok České republiky z pohledu poštovního provozu a zveřejnila taktéž doposud zjištěné deskové vady na nově vydaných poštovních známkách. Na 2. valné hromadě SSČSZ dne 3. 12. 1995 byly odsouhlaseny změny v organizačním řádu Společnosti. V článku 6. se uvádí: "Pro zabezpečení výše uvedených činností vytváří SSČSZ podle potřeby jak odbornou, tak územní organizační strukturu. V rámci odborné organizační struktury ustavuje SSČSZ odborné sekce a odborné pracovní skupiny." V článku 7. pak: "Odborné sekce jsou skupiny sběratelů organizovaných podle užšího, specializovaného sběratelského či profesního zájmu. Jejich cílem je studijní, publikační a metodická činnost pro nejširší potřebu sběratelské veřejnosti."

A tak můžeme konstatovat, že začala pracovat Sekce české známky, která se soustředí na studium nově vydávaných známek České republiky. Po roce její činnosti byly shrnuty tyto poznatky: v sekci bylo soustředěno 89 sběratelů českých známek. Sekce byla řízena vedením ve složení. Ing. H.Ondrášek – předseda, M. Čapek, Fr. Hutyra, L. Krejčík, P. Martínek, J. Starec, J. Sedlák, J. Šilhan a V. Zedník – členové vedení. V rámci sekce byly vytvořeny dvě vyhodnocovací skupiny: pro OTr + HT, OF pod vedením V. Zedníka a pro OTp pod vedením Fr. Hutyry. Členům sekce bylo rozesláno celkem devět informací o zajímavých vadách a zjištěných skutečnostech nově vydávaných českých známkách. Dále se podařilo zpracovat "Specializovaný katalog poštovních známek a celin ČR 1993-1994", o kterém se více dozvíte v tomto článku.

Protože bylo vedením rozhodnuto, že všichni členové Sekce české známky musí být členy Společnosti, bylo tím umožněno informace Sekce vydávat jako součást Zpravodaje SSČSZ. V dnešní podobě nejsou poznatky o nových známkách publikovány pod označením "Informace", ale poznáte je ve Zpravodaji již podle zveřejněného otisku dané známky a uveřejněného seznamu nalezených deskových vad k datu uzávěrky. Od čísla 3/2003 bude tato část Zpravodaje označena názvem "NOVINKY".

Pro většinu sběratelů byla nová známková země Česká republika příležitostí ihned od počátku mapovat vše, co s výrobou nových známek souvisí. Nejen deskové vady, odchylky barev a perforace, ale i data tisku,…Pevně věřím, že vydat sborník či monografii z tohoto období nebude tak "bolestné", jako dohánění publikací o známkách třeba z období 1945 – 1992. Všichni ti, kteří se nyní podílejí na detailním zkoumání výroby známek, činí velice užitečnou práci a já si dovoluji na tomto místě jim za to za všechny sběratele velice poděkovat.

V souvislosti s tímto bádáním se mezi sběrateli rozvinula diskuse, do jaké hloubky se specializaci věnovat. Někteří zkušenější filatelisté varovali před sbíráním "mušinců" na známkách, jiní vyzývali sběratelskou veřejnost, aby se specializovanému sbírání věnovala s odůvodněním, že prostá sbírka známek nebude mít v budoucnu takovou cenu jako sbírka specializovaná. To samé platí pro výstavní exponáty. Většina sběratelů čekala na katalogy známek nejvýznamnějších obchodníků, aby se přesvědčila, které anomálie se do katalogů dostaly a právem kritizovala obsáhlé seznamy těch nejnepatrnějších vad zveřejňovaných v našem Zpravodaji. Proto bylo několikrát publikováno snad na všech úrovních, že sbírání vad je věcí každého sběratele, do jaké hloubky se vadám bude věnovat. Současné dělení na vady výrazné (tyto by měly být obchodníky řazeny do jejich katalogů), obyčejné (pro hlubší specializaci) a drobné (pouze informativní pro studijní účely) by mělo být dostatečné pro všechny, kteří si nechají určitý styl doporučit. Ti ostatní budou sbírat to, co se jim líbí včetně vad nahodilých, které ještě tuto specializaci určitě zpestří. K problematice a názorové diskusi na téma deskových vad se ještě vrátím v samostatném článku.

Jak léta plynula, museli jsme se smířit s událostmi, které ovlivnily nás všechny. Navždy nás opustili naši spolupracovníci, kteří na svá bedra vzali nelehký úkol a tu mravenčí práci aby nás ostatní informovali o všem, co se podařilo na českých známkách zdokumentovat. Bylo třeba tyto obětavé lidi nahradit. Do čela vedení Sekce české známky přichází Vladimír Zedník, o rozlišení zvláštních sešitových listů se stará Pavel Martínek spolu s Janou Brožovou. Odbornou a studijní činnost v oblasti nově vydávaných známek koordinuje Libor Krejčík. V tomto složení pracovalo vedení Sekce české známky až do poloviny roku 2002, kdy z vedení Sekce pan Zedník odchází a myslím, že mohu za všechny říci, že pracovalo velmi dobře. Cituji ze slov současného předsedy Společnosti, pana Jiřího Sedláka: "Vladimír Zedník měl před sebou velmi nelehký úkol, a to zvrátit myšlení některých lidí, kteří na sbírání deskových vad hleděli jako na oblast okrajového zájmu. Díky svému nadšení, trpělivě detailní práci a hlavně úspěšnému vedení celého kolektivu získalo studium a sbírání DV na velké popularitě. V podstatě došlo k oživení sbírání známek, získali jsme nové členy a hlavně byla zdokumentována tato oblast již v počátku. Pan Zedník se podílel na tvorbě prvních katalogů českých známek, na kolektivním exponátu českých známek, který obdržel vysoké hodnocení na filatelistických výstavách. Dále na přípravě prvního CD-ROMu, kde jsou zcela bezkonkurenčně a detailně zachyceny specializované poznatky o českých známkách, celinách, celistvostech a dalším filatelistickém materiálu."

Novým předsedou Sekce české známky se stává pan Libor Krejčík, jehož špičkové znalosti o českých známkách a nadšení, s jakým se vrhá do své práce, jsou tím nejlepším předpokladem pro pokračování úspěšné práce této sekce. V jeho kolektivu aktivně pracuje dále pan Jaroslav Konečný a Pavel Martínek.

S poznatky Vladimíra Zedníka se budete dále setkávat na stránkách časopisu Filatelie, kde jednak začal vycházet seriál o deskových vadách a i zde jsou zveřejňovány poznatky, které osobně objevil. Tato spolupráce na komerční bázi byla hlavní příčinou odchodu pana Zedníka z kolektivu vedení sekce české známky. Společnost prostřednictvím svého Zpravodaje se nadále snaží informovat mezi prvními svoji členskou základnu o zjištěných skutečnostech, aby naše práce měla smysl.

Na našich stránkách v oddíle Sekce české známky můžete nyní sledovat zjištěné skutečnosti na českých známkách v takové podobě, ve které jsou publikovány v našem Zpravodaji. Logicky se zpožděním, abychom neporušili náš hlavní smysl – nejrychleji informovat o nových skutečnostech naši členskou základnu. Proto: kdo z Vás bude chtít informace "z první ruky", musí se stát členem naší Společnosti a získávat tak informace prostřednictvím Zpravodaje. Se zpětným datem roku 2001 můžete nahlížet. Přeji úspěšné pozorování a porovnávání Vašich známek. Vzhledem k tomu, že publikované informace jsou zveřejněny vždy jen k datu uzávěrky, může kdokoli z Vás objevit další skutečnosti, které jsou patrné jen na části nákladu, nebo v jiné dny tisku. Proto taková zjištění hlaste na patřičné adresy, abychom mohli rozšířit databanku informací pro všechny sběratele. Nezapomeňte že Zpravodaj je Vaším zpravodajem. Co do něj nenapíšete, to v něm nenajdete.


Autor: Josef Fronc | 8. 7. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

  • Cena: 519 Kč
Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč