SSČSZ SČF - Společnost sběratelů československých známek se představuje

Reklama

merkur-revue.eu

Společnost sběratelů československých známek se představuje

Vážení čtenáři - filatelisté - internetových stránek portálu Infofila. Chceme Vás touto cestou informovat o činnosti skupiny sběratelů našich známek sdružených ve Společnosti sběratelů československých poštovních známek, která čítá přibližně 300 členů. Jsou mezi námi převážně specialisté, kteří se věnují více či méně studiu známek a specializují se na deskové nebo výrobní vady, deskové odchylky, odchylky v používaném papíru, perforaci (zoubkování), datumy tisku a vše, co s výrobou známek souvisí.

Na úvod trochu historie. Nejsem sice pamětníkem, ale čerpám z mnou dostupných pramenů, abych Vám přiblížil vývoj, který přinesla doba a také výsledky práce, které věnovali členové Společnosti, která vznikla jako přímý pokračovatel Komise československé známky SČSF - ta byla ustavena již v roce 1965, spousty času. Nebudu se vyjadřovat k existenci bývalého Svazu československých filatelistů, který prošel tak jako všechny ostatní společenské organizace tehdejší Národní fronty po událostech roku 1989 svým vývojem. Podstatné je, že už v těchto dobách byla jmenována "Komise československé známky", která soustředila zájemce o užší specializaci v rámci sbírání československých známek. Touto Komisí prošli všichni významní filatelističtí velikáni, díky kterým máme dnes k dispozici odbornou literaturu a mnoho významných poznatků o známkách. Jmenuji alespoň některé: JUDr. Bernášek, A.Dušek, Ing. Hutyra, Ing. Karásek, Ing. Moliš,CSc, Ing. Mysliveček, Ing. Ondrášek, Ing. Pittermann, Ing. Šťástka, Ing. Weissenstein, F. Žampach a řada dalších. Bohužel většina ze jmenovaných již není mezi námi. Mimo klasických publikací z řady Monografie bych rád vyzdvihl "Příručku pro sběratele československých známek a celin"; vydanou SČSF k 20. výročí založení SČSF a navazující "Sborníky článků o československých známkách", dále pak "Specializovaný katalog známek a celin" nově vzniklé České republiky pro období 1993 - 1996. Tento katalog byl vydán již členy nově vzniklé "Společnosti sběratelů". Současná poslední publikace "Ocelotisk z plochých desek -I. díl", o kterém se zmiňuji později podrobněji.

Společnost sběratelů československých poštovních známek byla založena 10. listopadu 1990 v brněnském hotelu Slovan. Ustavující valná hromada v souladu s novými stanovami ustavila Společnost jako samostatnou a samofinancující se společnost pro všechny vážné zájemce sbírající československé poštovní známky. Navázala tak na tradice vytvářené po léta Komisemi čs. Známky SČSF, SČF a SSF ovšem ve zcela odlišných ekonomických podmínkách. Zatímco Komise byly orgány jmenované a financované ústředními výbory svazů, je nová Společnost sice přístupnější širší veřejnosti, zato financovaná pouze z příspěvků členů, neboť státní dotace přidělované SČSF přestaly existovat. Proto se členy Společnosti mohli stát všichni zájemci z řad členů SČF, SSF, ale také zahraniční zájemci o československou známku, kteří jsou členy některého z členských svazů FIP.

Základním posláním společnosti je uspokojování odborných sběratelských zájmů členů a další propagace sbírání československých známek, českých a slovenských známek u nás i v zahraničí. Proto kromě hlavního směru činnosti - rozvoje specializovaného a studijního sbírání v jednotlivých oborech - vyvíjí společnost iniciativu také v oblasti publikační, znalecké, obchodní, poradenské, výstavní a jurymanské. Pro potřeby jednotlivých klubů rovněž vyvíjí činnost metodickou i organizační a to v rozsahu všech předpokládaných členských zájmů v souvislosti s československou známkou. Z hlediska uspokojování vlastních sběratelských zájmů byla ustavena v rámci Společnosti Sekce české známky a také Sekce poštovnictví v českých zemích 1938 - 1945, která záhy přešla v samostatnou společnost. Vedle naší Společnosti dále fungují další společnosti, které se zaměřují na jednotlivé epochy poštovního provozu. Patří sem např. Společnost sběratelů knihtiskových známek, Společnost sběratelů celin, Společnost poštovní historie, Společnost aerofilatelie a Česká námětová společnost se svými deseti sekcemi.

Naše Společnost vydává zpravidla čtyřikrát ročně Zpravodaj pro své členy, ve kterém jsou hlavně publikovány informace o činnosti Společnosti, ale také poznatky o nových známkách. Tento Zpravodaj také logicky prodělal svůj historický vývoj a v současné době bude to nejzajímavější ze Zpravodaje publikováno také na těchto stránkách. Vzhledem k tomu, že Společnost soustředí specialisty, kteří se velmi podrobně zajímají o veškeré detaily související s výrobou známek, je Zpravodaj zpravidla první publikací, ze které se odběratelé dozvídají o zajímavostech (DV, VV, DO,…). Proto mají členové tyto informace většinou dříve, než jsou publikovány v odborných časopisech (Filatelie, Merkur revue,…) a nyní také na Infofile. Kdo z Vás bude mít zájem o tyto informace, může se stát členem naší Společnosti a dostávat Zpravodaj buďto v tištěné černobílé podobě, nebo v elektronické barevné podobě. Přihláška za člena Společnosti je na stránkách Infofily ke stažení na jiném místě. Ten, kdo si rád počká, se o informacích může dozvědět z uvedených odborných časopisů, zpravidla v době, kdy již uvedené zajímavosti nejsou k mání na poštovních přepážkách za nominální hodnotu. Pak nezbývá nic jiného než zajít pro známky k obchodníkům či na burzu. Kdo to již zkusil, uznal, že za členský roční příspěvek 200,- Kč jsou získané informace "za hubičku".

Společnost dále organizuje na jaře a na podzim "Setkání členů Společnosti", na kterém se mimo jiné vyměňuje sběratelský materiál a jednou za dva roky volí výkonný výbor, který má chod Společnosti na starosti. Ve své činnosti se Společnost řídí schváleným organizačním řádem, který je k prostudování na samostatných stránkách Infofily. Společnost má i svého revizora, který dohlíží na správnost hospodaření a volbu VV Společnosti. Tolik tedy stručná informace pro ty, kteří uvažují o vstupu do Společnosti. Pouze široká členská základna a tudíž nejnutnější ekonomicky zdůvodnitelný členský příspěvek je zárukou existence Společnosti.

Aktuálně
23. 2. 2005
Můžete si stahnout Zpravodaj 3/2004

15. 12. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2004

30. 9. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 1/2004

14. 7. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 4/2003

6. 4. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2003

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
23. 2. 2005
Můžete si stahnout Zpravodaj 3/2004

15. 12. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2004

30. 9. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 1/2004

14. 7. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 4/2003

6. 4. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2003