Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč

Společnost sběratelů československých známek SČF a mezinárodní spolupráce

O tom, že se československým, českým a slovenským známkám věnují filatelisté i v jiných zemích světa není pochyb. O tom, že se našim známkám věnují specializovaně sběratelé v Německu dokumentujeme úmluvou mezi naší Společností a skupinou filatelistů sdružujících se ve společnosti, která vystupuje pod názvem ArGe. Její plný název zní Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei e. V. im BDPh e. V. V roce 1997 byla podepsána zástupci obou společností úmluva o spolupráci, jejíž obsah Vám nyní předkládáme.

Ú M L U V A


Mezi
Společností sběratelů československých známek SČF zastupující:
Společnost aerofilatelie
Společnost poštovní historie
Společnost sběratelů celin
dále v textu jen Společnost

a

Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei e. V. im BDPh e. V. dále jen ArGe

1. Cíl úmluvy

1.1 Cílem úmluvy je prohloubit spolupráci mezi Společností a ArGe a přispět tak k výměně informací.
1.2 Výše uvedení partneři se zavazují podporovat výměnu zkušeností, poznatků a informací tak, aby obě strany byly informovány o nejnovějších poznatcích týkajících se filatelie dané oblasti sběratelského zájmu.

2 Organizace spolupráce

2.1 K organizaci oboustranné výměny informací a společných aktivit jmenují Společnost a ArGe oficiálního zástupce.
2.2 Oficiální zástupci vytvoří podmínky, aby členové jednotlivých společností se mohli přímo spojit se členy ArGe.
2.3 Oba partneři pozvou vzájemně, minimálně jednou ročně, oficiální zástupce k projednání organizačních a filatelistických otázek.
2.3.1 Při těchto setkáních se vyhotoví oběma partnery zavazující pracovní protokol se všemi detailními otázkami týkající se organizace a výsledků jednání.
2.3.2 Pravidelnými body protokolu jsou: a) Jmenování oficiálních zástupců; b) Počet publikací k výměně; c) Vyjasnění detailních otázek.
2.3.3 Směrodatný ke spolupráci je vždy poslední pracovní protokol, který musí obsahovat nejen změny a nově projednané body, ale všechny setrvávající úmluvy z dřívějších protokolů.
2.3.4 Oficiální zástupci obou organizací, jakož i jejich předsedové, jsou oprávněni k podpisu pracovních protokolů. Jejich povinností je dát pracovní protokoly členům jejich organizaci na vědomí.
2.4 Obě organizace se budou vzájemně a včasně informovat o termínech výročních členských schůzí a zvát členy druhé strany k účasti na nich.
2.5 Výdaje spojené s těmito konzultacemi si plně hradí každá smluvní strana sama.

3. Výměna publikací.

3.1. Oba partneři této úmluvy se budou vzájemně informovat o nových vydáních všech katalogů a příruček, případně umožní prodej za režijní cenu.
3.2. Oba partneři zajistí výměnu stanoveného počtu - zveřejnění zpravodajů jednotlivých společností za odpovídající počet "Forschungsberichte aus der Tschechoslowakei-Philatelie" od ArGe. Příslušný počet exemplářů bude stanoven v pracovním protokolu.
3.3. Oba partneři si navzájem udílejí právo k překladům článků ze "Zpravodajů" a "Forschungsberichte".
3.4. Autor původního článku musí být plně jmenován a jeho práva zůstávají nedotčena.

4. Výstavní činnost.

4.1 Oba partneři této úmluvy se zavazují podporovat výstavní činnost a pokusí se organizovat společné výstavy, na kterých budou vystaveny exponáty členů Společnosti a ArGe.
4.2 Organizace bilaterálních výstav na mezinárodní úrovni zůstává vyhrazena špičkovým svazům SČF a BDPh e.V.

5. Znalecká činnost.

5.1 Oba partneři si vzájemně předají aktuální seznamy uznaných filatelistických svazových znalců.
5.2 Společnost a ArGe zprostředkují styk mezi jejich členy a uznanými znalci za účelem konzultování a zkoušení filatelistického materiálu. Kontakty probíhají na vlastní odpovědnost členů a znalců.

6. Závěrečná ustanovení.

6.1 Podpisem této úmluvy nejsou dotčena práva a povinnosti, které každému partnerovi vznikají z účasti či spolupráce s jinými filatelistickými organizacemi, případně dalšími institucemi.
6.2 Tato úmluva může být změněna pouze se souhlasem obou partnerů. Změna je platná, byla-li na výroční členské schůzi obou partnerů přijata většinou přítomných členů.
6.3 Úmluva může být vypovězena každou stranou písemně k 31. prosinci kalendářního roku. Výpověď musí být předem schválena většinou přítomných členů na výroční členské schůzi vypovídající strany.
6.4 Podpisem této úmluvy ztrácejí předchozí úmluvy, dohody a smlouvy svoji platnost.
6.5 Tato úmluva mezi Společností a ArGe vstupuje v platnost v den podpisu.
6.6 Originál úmluvy je vyhotoven ve dvou exemplářích, vždy v českém a německém jazyce, přičemž oboje znění je stejně závazné.

Freistadt (Rakousko), dne 25. května 1997

Za Společnost SČSZ Zdeněk Moliš
Za Společnost aerofilatelie Bedřich Heim
Za Společnost poštovní historie Karel Čapek
Za Společnost sběratelů celin Jan Starec

Za Bundesarbeitsgemeinschaft Tchechoslowakei e V. im BDPh e.V. Vladimir Cermak


Autor: Josef Fronc | 24. 9. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Signoscope T3 od firmy SAFE

Signoscope na průsvitky známek T3 od firmy SAFE.

  • Cena: 4725 Kč
Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč