Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Digitální mikroskop Flex

DigiMicroscope Flex je ideální nástroj pro všechny, kteří potřebují prozkoumat malé předměty nebo povrchy s vysokým rozlišením a zvětšením.

  • Cena: 2487 Kč

Zpravodaj 1/2005: Povídal jsem si s Vítězslavou Franckovou

V dnešním článku o lidech, kteří stojí u vzniku poštovní známky, jsem znovu zavítal na generální ředitelství České pošty s.p., abych vám mohl představit hlavní článek řetězce, který tvorbu známky zabezpečuje (i když ho představuji z objektivních důvodů jako poslední). Tímto článkem je samostatné oddělení přípravy vydání známek, které má na starosti většinu toho, jak bude známka ve finále vypadat.

Toto oddělení spadá pod úsek náměstka generálního ředitele pro provoz Ing. Miroslava Špačka, jak jste se mohli dočíst ve Zpravodaji č. 2/04 str. 24. Na to, čím vším se toto oddělení zabývá, a věřte, že je toho opravdu mnoho, jsem se ptal PhDr. Vítězslavy Franckové, která toto oddělení řídí.

"Jak sám název oddělení napovídá, hlavní náplní naší práce je příprava vydání poštovních známek, chcete-li také - známková tvorba. Nejedná se pouze o příležitostné a výplatní známky, známky s kupony pro přítisky, aršíky, upravené tiskové listy, ale též o obálky prvního dne vydání (FDC) a razítka, dopisnice pro běžný provoz i příležitostné dopisnice, příp. jiné poštovní ceniny. Tento složitý proces obnáší zadání práce výtvarníkům a posléze rytcům se všemi technickými parametry, texty a kontakty. Uzavíráme s autory smlouvy, které jsou samozřejmě závazným dokumentem pro vytvoření známky. Během celého procesu kontrolujeme texty i provedení návrhů, rozkreseb a rytin, zúčastňujeme se nátisků u stroje, které schvalujeme a postupujeme dále k podpisu. Kontrolujeme i dokončovací práce při vylepování a ražení FDC apod. Je jistě zřejmé, že při zapojení tolika subjektů do tvůrčího procesu je důležitá a nezbytná přesná evidence pohybu všech emisních podkladů, které na konci řetězu po skončení výroby předáváme protokolárně Poštovnímu muzeu (PM) k archivaci. Rovněž všechny imprimatur končí v PM. S přiblížujícím se dnem vydání je naším úkolem emisi přesně popsat a uve-řejnit zprávu o vydání ve Věstníku ČP a Poštovním věstníku. Tato oznámení vlastně oficiálně vyhla-šují platnost známky či jiných cenin." (Pozn. aut. imprimatur = z latinského "ať se tiskne" - definitivní odsouhlasené nátisky podepsané všemi zúčastněnými osobami)

Slyšeli jsme něco o práci Komise pro výtvarné řešení poštovních známek, jak s ní spolupracujete?

"Spolupráce s Komisí je významnou kapitolou v naší práci. Komisi jmenuje generální ředitel ČP jako svůj poradní orgán. Složení komise je zřejmé ze seznamu jejích členů (viz níže). Členství v komisi je nezastupitelné. Jednací řád definuje její kompetence a úkoly, které vyústí v doporučení na přijetí, úpravy či nepřijetí výtvarných podkladů, rovněž tak hodnotí úroveň výtvarných a ryteckých prací a doporučí výši honorářů. Klíčovou roli hraje Komise při navrhování výtvarníků a rytců pro stanovené emisní úkoly, protože výtvarné návrhy a jejich rytecké provedení jsou předpokladem vytvoření pěkné známky. Jednání Komise, které je důvěrné, řídí její předseda, jmenováný z řad výtvarníků. Porušení zásady důvěrnosti jednání může být důvodem pro zrušení členství v komisi. Naším úkolem je Komisi svolat, připravit program jednání, shromáždit a předložit díla k posouzení, sepsat zápis a realizovat úpravy, doplňky či jiné zásahy, pokud jsou názory a doporučení Komise v souladu s potřebami a zájmy ČP, resp. vydavatele."

Je výběr témat na známky také v zájmu ČP a tudíž v centru Vaší pozornosti?

"Je tomu tak, i když rozhodovací pravomoci má v tomto ohledu zcela vydavatel - MI ČR a její námětová komise, o níž byli již čtenáři informováni. Naše oddělení však tuto věc sleduje, soustavně shromažďuje a vyhledává vhodné náměty a podílí se aktivně na sestavování emisních plánů. Aby nedošlo k nedorozumění, upozorňuji, že všechny návrhy jednotlivců i institucí se zasílají přímo vydavateli známek – MI ČR, odboru poštovních služeb. Snažíme se vyhledávat takové náměty, které navazují nebo doplňují tradiční emise, nebo uchopit úplně nová témata, která ještě na známkách nebyla, ale která jsou zajímavá i nosná a hlavně proveditelná na známkách. Přihlíží se také k velkým výročím nebo významným událostem. Koordinujeme tvorbu známek s obchodními záměry ČP a výrobními možnostmi tiskárny, a v případě potřeby také aktualizujeme emisní plán. Pracnou, ale velmi zajímavou součástí naší práce jsou jednání s odbornými institucemi o případném konkrétním výběru námětu, podmínkách a způsobu jeho použití, i řešení autorsko-právních záležitosti, apod."

Všiml jsem si, že Vaše oddělení také sestavuje každoročně vydávané brožury s emisními plány.

"Ano. Asi si dovedete představit, jak se sestavuje taková brožura, jejíž obrazové podklady pochodují v tiskárně, u nás, mezi autory a rytci. Sepsání doprovodných textů není také bez problémů, chceme-li uvést jen podstatné věci a v patřičných souvislostech. Pak čteme ještě anglický překlad a dohadujeme s VSP, a.s. grafické řešení. Ale těší nás, že je brožura hledanou informační pomůckou."

Jak probíhá mezinárodní spolupráce na poli poštovních známek?

"Pokud jde o mezinárodní spolupráci, dá se říci, že je v této oblasti dosti živo. Nejen že se vydávají společné známky, ale sbližují se některé vydavatelské počiny zejména v důsledku evropské integrace. Stala jsem se členkou řídícího výboru skupiny Známky a filatelie, která pracuje v rámci PostEuropu, který je Vám jistě znám, minimálně díky známkám EUROPA. Společná témata, která PostEurop vyhlašuje, se v členských zemích vydávají již řadu let. Naposledy to byly Prázdniny a letos vyjde Gastronomie. Vedle emisních záležitostí blízké budoucnosti se naše pracovní skupina PostEuropu hodně zabývá perspektivami poštovních známek do budoucna v souvislosti s novými způsoby komunikace, různými způsoby podpory sběratelství známek, zejména u mladých lidí, zamezováním ilegálních vydání v některých zemích a spoluprací s evropskými orgány a Světovou poštovní unií."

Zpravodaj 1/2005: Povídal jsem si s Vítězslavou Franckovou

(Nominální hodnoty byly v důsledku cenových změn pozměněny)


Komise pro výtvarné řešení známek pracuje od dubna 2004 v tomto složení:

Předseda
Oldřich Kulhánek - akademický malíř a grafik

Členové
prof. Zdeněk Ziegler - akademický architekt a grafik
Clara Istlerová - akademická malířka a grafička
Jan Kavan - akademický malíř a grafik
Jaromír Knotek - akademický malíř a grafik
Bedřich Housa - akademický malíř, grafik a rytec
PhDr. Ivan Neumann - historik umění
Jiří Špaček - znalec poštovních známek a provozu
Ing. Alexander Feoktistov - znalec tisku poštovních známek
Ing. Pavel Mejstřík - zástupce PTC Praha, a.s.
Jaroslav Štefek - zástupce PTC Praha, a.s.
Ing. Walter Müller - zástupce SČF
Eva Šestáková - zástupce Ministerstva informatiky
PhDr. Pavel Čtvrtník - ředitel Poštovního muzea
PhDr. Vítězslava Francková - vedoucí sam. oddělení přípravy vydání známek Gř
Ing. Jarmila Mykytynová - vedoucí sam. oddělení filatelie Gř
Ing. Alena Ryšková - vedoucí odboru Postfila OZ DOS


Autor: Josef Fronc | 15. 7. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

  • Cena: 935 Kč
PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři 1. dívky

PL 2130 - s DV ZP 4 - červená skvrna ve tváři první dívky

  • Cena: 189 Kč