Nabídka našeho eshopu

Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč

Spravodajca ZSF 1/2004: Editorial

Vážení čitatelia!
V prvých mesiacoch tohoto roku rezonujú vo Zväze filatelistov Slovenska dozvuky Valného zhromaždenia ZSF z 29. novembra 2003. Do nového volebného obdobia prinieslo veľa nových podnetov, načrtlo perspektívu činnosti nášho zväzu na ďalšie roky a predstavilo i staronové, ako aj nové tváre v riadiacich zložkách zväzu. Sekretariát je, ako iste dobre viete, výkoným administratívnym aparátom ZSF. Vykonáva administratívne, organizačné a ekonomické práce súvisiace s činnosťou ZSF a jeho rady, vedie centrálnu evidenciu klubov filatelistov a členov, vedie pokladničný a peňažný denník a ďalšie účtovné doklady podľa osobitných predpisov a zabezpečuje styk s bankovým ústavom, v ktorom má ZSF zriadený účet, vypláca schválené peňažné čiastky, informuje Radu ZSF o čerpaní rozpočtu na jednotlivé činnosti a orgány ZSF, vedie knižnicu zväzu, organizuje a zabezpečuje novinkovú službu pre KF, vydáva Spravodajcu ZSF a plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu ZSF a tajomníka ZSF.

Nechcem tu spomínať a rozvádzať večne opakované slovo ekonomika, i keď je pravda, že je jedným z najrozhodujúcejších slov v činnosti sekretariátu a zväzu. Chcel by som sa skôr zamerať na slovo - spolupráca. Je to slovo, ktoré najviac ovplyvňuje činnosť a chod sekretariátu i zväzu a v neposlednom rade aj toho strašiaka - ekonomiku. Chcel by som, aby v budúcnosti toto slovo plnilo svoj hlbší zmysel, aby sa stalo skutočne pojítkom a hnacím motorom prace sekretariátu Zväzu slovenských filatelistov a klubov filatelistov. Aby sa neobmedzovalo len na zaslanie ročných hlásení o stave členskej základne a odbere noviniek. Prevažná čásť ďalšej komunikácie medzi klubmi filatelistov a sekretariátom, resp. Strediskom novinkovej služby ZSF prebieha len v zmysle "Už sú, alebo kedy budú novinky?". Cítim potrebu zlepšenia komunikácie medzi klubmi filatelistov a sekretariátom. Každá relatívne malá chyba jednotlivého KF zväčšuje chyby v organizácii sekretariátu a následne nespokojenosť členov ZSF s jeho činnosťou. V polovici marca chýba ešte 30% hlásení o stave členskej základne a to nehovorím o zaplatení členských príspevkov, či upresnení odberu noviniek. Tam sa to už týka priamo ekonomických dopadov. Vo zvýšení aktivity komunikácie medzi členmi ZSF, klubmi filatelistov a administratívnym aparátom ZSF, v príspevkovej činnosti klubov do Spravodajcu ZSF, v oboznamovaní klubov s ich činnosťou a prácou, v oprávnej kritike, aktuálnych a reálnych podnetoch od širokej členskej základne vidím aj výraznejšie zvýšenie výkonnosti Sekretariátu ZSF v budúcnosti.

Ing. Július Jantoš, tajomník ZSF


Autor: ZSF | 29. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Pinzeta LINDNER - 2034 - 120 mm - rovná

Pinzeta LINDNER - 2034 - 120 mm - rovná

  • Cena: 153 Kč
Rakousko - čistá - č. 937-940

Rakousko - čistá - č. 937-940

  • Cena: 315 Kč