Západoslovenskí filatelisti snemovali

Rok 2011 je pre slovenských organizovaných filatelistov rokom výročných schôdzí, valných zhromaždení združení klubov a konečne aj konania IX. Valného zhromaždenia ZSF. To sa uskutoční koncom októbra v Nitre súčasne s výstavou poštových známok 2. a 3. stupňa. Zákonite mu však predchádzajú valné zhromaždenia združení. Západoslovenskí filatelisti takéto rokovanie mali v sobotu 28. mája v Nitre. VZ ZKF bolo organizátormi pripravené na veľmi dobrej úrovni. Netýka sa to toho, že všetci delegáti valného zhromaždenia dostali pekné suveníry (poštový lístok, FDC) , ale hlavne preto, že k rokovaniu pri prezentácii dostali písomne všetky potrebné materiály. Tak mohol predseda ZKF v podstate komentovať správu o činnosti ZKF, ku ktorej sa rozvinula bohatá diskusia vrátane niekoľkých pripomienok.

V správe sa kriticky konštatovalo vekové zloženie členstva a skladba klubov, aj krúžkov mladých filatelistov (tých je ako „šafránu“...) Medzi podujatiami uplynulých štyroch rokov bola pozitívne hodnotená výstavná činnosť, práca niektorých KF s nízkym počtom členov, ale pritom bohatou aktivitou a propagačnou prácou na výstavách, v návrhoch poštových pečiatok a pod. Vyskytol sa i ojedinelý hlas na zrušenie ZKF (!) i keď združenie predstavuje významný článok medzi Radou ZSF, najvyšším orgánom (VZ ZSF), a členmi v podnecovaní niektorých klubov ku aktívnej činnosti a pod. Delegáti kritizovali zvyšovanie členských príspevkov, odporúčali využívať fondy V4 a zvyšovať spoluprácu s odbornými spoločnosťami a Filatelistickou akadémiou v Košiciach. Niektorí diskutujúci hovorili o svojich skúsenostiach s organizovaním propagačných filatelistických podujatí, ktoré sú hodné nasledovania i vo väčších kluboch. Dobrá bola prezentácia činnosti na vystavovateľskom úseku doma aj v zahraničí, vrátane publikačnej činnosti niektorých filatelistov, resp. klubov filatelistov . Rozhodne treba skvalitniť prácu s filatelistickou mládežou, vrátane tvorby exponátov, aj keď v regióne sa uskutočnili významné podujatia ako výstava JUNIORFILA 2010 a Kongres mladých filatelistov a finále Filatelistickej olympiády v Nitre, ktoré napomohli k organizovaniu mládežníckej činnosti a k jej skvalitneniu.

Na niektoré kritické aj negatívne hlasy diskutujúcich priamo reagovali delegáti s podnetnými príspevkami. Napr. navrhovali zrušiť pasívne kluby, nie združenie klubov, ďalej upraviť Stanovy ZSF s organizovaním činnosti klubov s nízkym počtom členov, upraviť počty delegátov z klubov na valné zhromaždenia a pod. K záverom diskusie sa vyjadrili predseda ZKF Ing. Patrik Rovný, PhD, a p. Miroslav Ňaršík ako predseda ZSF.

Na programe VZ ZKF bola pochopiteľne aj voľba nových orgánov a delegátov na VZ ZSF. Za predsedu ZKF bol zvolený p. Mirosla Ňaršík, predsedom revíznej komisie je Ing. J. Bujna.

Západoslovenskí  filatelisti  snemovali


Autor: Ján Mička | 8. 6. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář